Абонаментно
обслужване

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Ди-Ил Консулт"

Зад всеки успешен бизнес стои качествено счетоводно обслужване

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Месечно ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

За фирми Нерегистрирани по ЗДДС*
Клиенти с месечен брой документи Фирми в сферата на услугите Фирми, развиващи търговска дейност Фирми, развиващи произв. дейност
до 10, нерегистрирани по ЗДДС 50 лева 60 лева 80 лева
от 10 до 30, нерегистрирани по ЗДДС 60 лева 80 лева 100 лева
от 31 до 50, нерегистрирани по ЗДДС 70 лева 100 лева 120 лева
от 51 до 100, нерегистрирани по ЗДДС 100 лева 140 лева 150 лева
над 100, нерегистрирани по ЗДДС по договаряне по договаряне по договаряне
За фирми Регистринани по ЗДДС*
Клиенти с месечен брой документи Фирми в сферата на услугите Фирми, развиващи търговска дейност Фирми, развиващи произв. дейност
до 10, регистрирани по ЗДДС 100 лева 120 лева 140 лева
от 11 до 30, регистрирани по ЗДДС 150 лева 160 лева 180 лева
от 31 до 50, регистрирани по ЗДДС 180 лева 200 лева 230 лева
от 51 до 100, регистрирани по ЗДДС 220 лева 240 лева 300 лева
над 100, регистрирани по ЗДДС по договаряне по договаряне по договаряне

* Цените са за фирми с една дейност и един обект. При повече от една дейност или обект цените се предоговарят. За доставки и придобивания на стоки и услуги с чуждестранни контрагенти (ВОП, ВОД, внос, износ и др.) месечното възнаграждение се увеличава в зависимост от вида, броя и сложността на международните сделки.

Наемане на персонал


При наемане на персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
1 - 4 души 40 лева
5 - 10 души 90 лева
над 10 души по договаряне
Складова наличност

При водене на складова наличност на продукция, материали или стоки цената за услугата се определя от броя на артикулите в склада:

Брой артикули Увеличение на стандартната цена
до 30 50 лева
31 - 50 100 лева
над 51 по договаряне
Валутни операции

При операции във валута (валутна каса, банкова сметка във валута, сделки с чуждестранни контрагенти и др.) месечното възнаграждение се увеличава в зависимост от броя на плащанията във валута:

Валута Увеличение на стандартната цена
до 5 операции без увеличение
от 6 до 10 операции 20 % от цената за счетоводно обслужване
от 11 до 20 операции 30 % от цената за счетоводно обслужване
над 21 операции по договаряне
Дълготрайни активи


При счетоводно отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи без превозни средства:

Дълготрайни активи Увеличение на стандартната цена
от 0 до 5 броя без увеличение
6 - 10 броя 40 лева
11 - 20 броя 100 лева
над 20 броя по договаряне
Отчитане на превозни средства

За счетоводно отчитане на придобиването и експлоатацията на превозни средства – по договаряне, в зависимост от броя и вида на ползване (за бизнес или лични цели).

Отчитане на кредити


За счетоводно отчитане на движения по кредити – по договаряне, в зависимост от вида и срока на кредита.

Отчитане операции със сайт за пазаруване

За счетоводно отчитане на операции със сайт за колективно пазаруване – по договаряне.

Отчитане на операции Пос терминал

За счетоводно отчитане на операции от ПОС терминал – по договаряне.

Частичен данъчен кредит

Възнаграждението на фирми регистрирани по ЗДДС с право на ползване на частичен данъчен кредит се предоговаря.

Интрастат

При регистрация по системата ИНТРАСТАТ се договаря допълнително месечно възнаграждение според броя на придобиванията/изпращанията на месец.

Еднократни такси за фирми с абонаментно счетоводно обслужване:
  •  Междинни счетоводни отчети (Баланс, ОПР и ОПП) – 10% от месечното възнаграждение, но не по-малко от 30 лева
  •  Изготвяне на справки към НСИ се добавя 20 лева към стандартната цена за всяка справка
  •  За издаване на удостоверение от държавните институции – 20 лева без включените такси, за всеки отделен случай.
  •  За вземане на документи от офиса на клиента – 20 лева до 2 пъти месечно
  •  За публикуване на ГФО в търговския регистър – 50лева (без включена държавна такса)

За вас разработихме СЧЕТОВОДЕН КАЛКУЛАТОР, който има за цел да даде ориентировъчна цена, която НЕ представлява договорка, задължаваща страните.

Счетоводен Калкулатор

Вашата Цена е:

1. "Документ" е първичен счетоводен документ – фактура, кредитно/дебитно известие, митническа декларация, отчет за извършените продажби, протокол, касов ордер или дневно банково извлечение.
2. "Персонал" е наето лице, което се осигурява по реда на КСО и ЗЗО или получава доход по извънтрудово правоотношение.
3. Посоченият брой документи е за период – 1 календарен месец.
4. Цените са в лева и подлежат на предоговаряне.